STÖD SOLCELLER

Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivs­utveckling inom energiteknikområdet.

Stödet gäller solcellssystem – ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår. Systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät.

Bidraget gäller solcellssystem som används för produktion av elektricitet från solstrålningen i vilka solceller ingår. Systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät.
Stödet gäller också solel/solvärmehybridsystem – detta system ger kombinerad solvärme och solel.

Förutsättningar för solcellsstödet

  • Bidrag kan sökas av privatpersoner och mindre företag och ges med för närvarande 35 % av investeringskostnaden.
  • De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 46 250 kronor per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Kostnad inklusive moms.
  • Stödet uppgår till högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem.
  • För solcel/solvärme hybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till maximalt 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt.
  • Solcellsstödet betalas som ett engångsbidrag och lämnas när det finns tillgängliga medel i ditt län. Nya stödpengar kommer till efterhand. Kösystem gäller för ditt län.
  • I budgeten 2013 har 210 miljoner kronor för perioden 2013 till 2016 avsatts till solcellsstöd.

Hur ansöker man om solcellsbidraget?

Skicka ansökan om stöd till Länsstyrelsen vilka fattar beslut om solcellbidraget. Ansökningsblankett hittar du på Energimyndighetens hemsida. Elektronisk ansökan kan göras hos Boverket för dig som har e-legitimation. Pappersblanketter finns tillgängliga vid Länsstyrelsen.

All information om hur ansökan går till finns vid Energimyndigheten.

När betalas stödet ut?

Länsstyrelsen prövar din ansökan om stöd. Om länsstyrelsen beviljar stöd ska det i beviljande beslutet stå när projektet ska vara slutfört. Stöd kan endast betalas ut om du inkommer med en begäran om utbetalning inom sex månader från det datum då länsstyrelsen angett att projektet ska vara slutfört.