MONTAGE AV SOLCELLSMODULER

För att få en effektiv och väl fungerande solcellsanläggning så är design och montering viktig.

Säkerhet vid hantering av solcellsmoduler

Solceller producerar likström och du ska alltid utgå från att de är spänningssatta! Våra solcellsmoduler på 250 W har en tomgångs-spänning av cirka 37 V/panel.  Vid driftsatt läge är spänningen cirka 30 V.
Flera seriekopplade solcellsmoduler ger betydligt högre spänning och skapar en livsfarlig spänningsnivå! Det är därför av högsta vikt att du som utför montagearbete är medveten om riskerna när solcellsmodulerna är sammankopplade.
OBS! Montera aldrig likströmskabel som är anslutna till solcellsmodulerna! Koppla alltid in likströmskablar till frånkopplad likströmsbrytare före likströmskabel ansluts till solcellsmodulerna.
Koppla aldrig i och ur MC4 kontakter under spänningsbelastning vilket kan ge kraftiga gnistor och skada kontakterna.

Att tänka på vid montage av solcellsmoduler!

Det finns flera faktorer som påverkar din anläggnings effektivitet. Det är därför viktigt att du planerar design av anläggning och montaget noggrant.

  1. Vid planeringen av din solcellsanläggning ska skuggning undvikas. Enskilt skuggade solcellspaneler påverkar också  effektiviteten på de oskuggade panelerna.
  2. Montera räls och solpanelerna med ett utrymme på ett par decimeter mellan solpanels-raderna. Avståndet mellan raderna förbättrar självventilationen under solcellspanelerna. Dessutom kommer du bättre åt solcellsmodulerna vid eventuell framtida underhåll/felsökning.
  3. Justera rälsen på takfästet så avståndet mellan rälsen och taket blir så stort som möjligt. Avståndet mellan taket och solcellspanelerna förbättrar ventilationen under solcellspanelerna.
  4. När solceller blir varma så minskar verkningsgraden och effektiviteten. Det är därför viktigt att skapa en god självventilation för kylning under solcellspanelerna. God ventilation på undersidan av solcellsmodulerna ökar anläggningen effektivitet!
  5. Metaller av olika material som kommer i kontakt med varandra kan orsaka galvanisk korrosion. V takfästen för plåttak är tillverkade av aluminium och levereras därför med en EPDM-gummitätning för att undvika galvanisk korrosion.
  6. Då plåttak och aluminium har olika utvidgningskoefficient kan nötning uppkomma. Våra takfästen för plåttak levereras med en EPDM gummitätning som motverkar nötning.
  7. Montera solcellsmodulerna ett par decimeter nedanför taknocken och innanför vindskivorna för att undvika att solcellsmodulerna blir till vindfång.
  8. Vid montaget av panelerna ska du ha i åtanke möjligheten att utföra service, kontroll och rengörning av panelerna.

Läs mer om montaget av solcellsmodulerna på taket i vår guide Montage av solcellsmoduler på takpdf.
Du kan läsa mer om montage och driftsättning av solelanläggningar på Energimyndighetens hemsida.Energimyndighetens installationsguide för solvärmeanläggningarpdf.

Vem kan utföra montage av solcellsanläggningen?

Installation av våra monteringssystem och solcellsmoduler kan utföras av dig som är händig!
Den elektriska inkopplingen ska utföras av person med elkunskap.
Installation av växelriktare till elnätet får endast utföras av behörig elektriker.
Våra installatörer kan också hjälpa dig runt Hallandsområdet med montaget.