Hrale

Plattvärmeväxlaren – marknadens mest effektiva värmeväxlare!
Våra plattvärmeväxlare till attraktiva priser från Hrale är det ekonomiska alternativet för dig utan solslinga i ackumulatortanken.

En väl dimensionerad och välisolerad plattvärmeväxlare ger ytterst effektiv värmeväxling. Ibland bättre än ackumulatortank med solslinga.
Med dess höga termisk verkningsgrad, låga underhållsbehov, flexibilitet och låga kostnad så är det svårt att konkurrera med någon annan typ av värmeväxlare.
Plattornas vågiga mönster genererar turbulent strömning vilket skapar en själv renande funktion och minimerar därför nedsmutsning. Designen skapar turbulens över den värmeöverförande ytan vilket ger effektiv värmeväxling. Plattvärmeväxlarens effektiva värmeväxlingen gör den liten och smidig.
Den är att föredra när tanken är stor i förhållande till solvärmesystemet.
Här hittar du solvärmesystem och priser med plattvärmeväxlare.

Plattvärmeväxlarens funktion

Värmeväxlarens primär flöde ska vara motsatt riktat sekundär flödet vilket ger maximalt effekt utbyte. Plattornas pressade mönster och de relativt små mellanrummen mellan plattorna genererar hög turbulens vid låg flödeshastighet. Värmeväxlarens utformning gör värmeöverföringsförmågan mycket effektiv.

Plattvärmeväxlaren kräver minimalt med utrymme och har endast 20-40% av tub-värmeväxlarens volymstorlek. Den höga effektiviteten resulterar i mindre behov av värmeöverförande yta. Formgjutet isoleringsskal ger effektiv isolering och minimerar värmeförlusterna.

Vid en prestanda jämförelse med andra värmeväxlar-typer så imponerar plattvärmeväxlaren.
För bekymmersfri drift, använd etylenglykol Agrol OAT tillsammans med vatten som värmebärare. Den överför effektivt värmen mellan solvärmevätskan och växlarens plattor.

Teknisk specifikation

B3-23A-40 är anpassad för upp till tio stycken solfångare och växlar effektivt värmen till ackumulatortanken / poolen.
En väl dimensionerad och välisolerad plattvärmeväxlare ger verkningsfull värmeväxling mellan det slutna solvärme systemet och ackumulatortanken. Våra plattvärmeväxlare är försedda med formgjuten isolering för minimal värmeförlust. Du behöver också en cirkulationspump på sekundärsidan för transport av vätskan till tanken.

Typ
B3-23A-40
B3-23A-30
Antal plattor 40 30
Antal solfångare 10 7
Värmeväxlareyta 0,92 m² 0,69 m²
Platt tjocklek 0,3 mm 0,3 mm
Platt material SS 316 SS 316
Löd material 99,9% koppar 99,9% koppar
Maximalt flöde 67 l/min 67 l/min
Max drifttryck 15 Bar 15 Bar
Max temperatur 220°C 220°C
Ansl. primär F1-F3 G¾” F1-F3 G¾”
Ansl. sekundär F4-F2 G¾” F4-F2 G¾”
Längd x bredd 315 x 73 315 x 73

Vårt pris på plattvärmeväxlare

Kostnaden för värmeväxlare,
B3-23A-30 inklusive formgjuten isolering, 1900:-
B3-23A-40 inklusive formgjuten isolering, Utgått

Priser för Solvärmesystem plattvärmeväxlare

Solstyrning för plattvärmeväxlare

Solstyrningarna SR1168, SR1188 och Steca TR0603mc är anpassade för styrning av solvärmesystem med plattvärmeväxlare.

 • Separata utgångar till solvärmepumpen och cirkulationspumpen.
 • Solvärmepumpen startar när vald temperaturdifferens uppnås mellan solfångare och nedre tank temperaturgivare.
  Cirkulationspumpen startar när vald temperaturdifferens uppnås mellan plattvärmeväxlare och nedre tank temperaturgivare. Dessutom ska värmeväxlarens inställda min temperatur uppnås för start av cirkulationspump
 • .Solvärmepumpen har varvtalsstyrning.

Värmning av pool med plattvärmeväxlare

Vid pool-värmning finns risk för korrosion i plattornas kopparlödningar. För att minimera korrosionsrisken så ska poolvattnets kloridhalt inte överskrida 200mg/liter. Vidare bör värmeväxlarens hus inte överstiger 50°C. Temperaturen kan sänkas genom att öka flödet genom växlaren.
Här hittar du solvärmesystem för pool.

För och nackdelar

För och nackdelar vid användning av plattvärmeväxlare i stället för solslinga.

Fördelar

 • Vid toppmatning av tanken så uppnås temperaturskiktningar.
 • Med toppmatning så värms tankens översta volym främst vilket är fördelaktigt med för stor tank till solvärmesystemet. Anordningen kräver ett väl justerat flöde från cirkulationspumpen.
  För högt flöde från cirkulationspumpen förstör tankens värmeskiktning.
  För lågt flöde gör att solvärmesystemet ”skenar” i temperatur.
 • Mycket kostnadseffektivt att installera plattvärmeväxlare vid jämförelse med byte till ackumulatortank med solslinga.
 • Vid flera uttag på tanken så kan en mindre del värmas av tankens totala volym. Utlopp väljs högre upp längs tanken och matas in i toppen via värmeväxlaren. Då blir det en klar skiktning i tanken där endast volymen ovanför utloppet värms.
 • Ett väl justerat system med avseende på vätskeflöden, placering av solstyrningens temperaturgivare, fullgod isolering ger ett effektivt solvärmesystem.
  För högt flöde från cirkulationspumpen försämrar tankens temperatur skiktning.
  Glöm inte att isolera rören! De fungerar som ett element och försämrar värmelagringen i ackumulatortanken.

Nackdelar

 • Mer komplicerad lösning som kräver en för ändamålet anpassad solstyrning.
 • Kräver noggranna justeringar av flödet genom plattvärmeväxlarens tanksida. Kan vara svårt att få till ett bra justerat flöde. Var noga med att följa upp temperaturer i tank och solvärmesystem speciellt en dag när solen lyser starkt. För lågt flöde genom växlaren får solvärmesystemet att ”skena” i temperatur. För högt flöde förstör tankens skiktning.
 • Kräver extra cirkulationspump för vätskecirkulation genom värmeväxlarens sekundärsida.
  Fler rörliga komponenter, som ökar risken för fel i solvärmesystemet.